تاریخ عالم آرای امینی نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی، از منابع مهم تاریخ ایران و تنها منبع دست اول و مفصل تاریخ فرمانروایی یعقوب آق قویونلو است که تاریخ مجمل دوره پادشاهی اوزون حسن (که مفصل آن در کتاب دیار بکریه، نوشته ابوبکر تهرانی منعکس است) و پادشاهی کوتاه مدت سلطان خلیل پسر بزرگ او را نیز در بر دارد.
مولف در جای خویش، برخاستن و کوشش دو تن از سران صفوی به هوای کشورگشایی و پادشاهی و رابطه آنان با ترکمنان اناتولی و قتل آن دو به دست پادشاهان آق قویونلو را با نظرگاهی دشمنانه گزارش کرده است. این گزارش نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.
مرتبط با این کتاب