تاریخ تکامل فلسفه

تاریخ تکامل فلسفه

ناشر : چاپخش
قیمت : ۱۰,۰۰۰ ریال
معرفی کتاب:
نهضت سوسیالیسم را در جهان، فلاسفه و متفکرینی مانند سن سیمون، فوریه، سه، رابرت اوون، ژرژسان، میشله، لوک ویکتور هوگو، کارلیل، دیکنس، ویکتور کنیدران، لاسال پرودن لوئی، بلان، شارل هارل، ژود برتیس، برنشتاین و دیگران بوجود آوردند و انقلاب کمونیسم زائیده طرز تفکر فلاسفه و نویسندگان بزرگی چون هگل، مارکس،،انگلس پله خانف، تولستوی و ماکسیم گورکی و انقلاب کبیر فرانسه معلول قلم و فکر منتسکیو، ولتر، روسو و امثال آنها بوده است.
مرتبط با این کتاب