مجموعه اشعار شاعر جوان خانم تارا شهنام که توسط مهدی رفوگر گردآوری و ویراستاری گردیده است...

سپید بودم

دنیا

برایم

گربه رقصانی کرد

دلم را شکست

ملیجک نمایش تخت حوضی

رقاص سیاه خوانی شدم

صورتم سیاه

دل پردرد

مردم خندیدند

نمیدانستند

دلقک

دیگر مرده است
مرتبط با این کتاب