بیست کهن الگوی پیرنگ

بیست کهن الگوی پیرنگ

ناشر : نشر ساقی
قیمت : ۱۶۵,۰۰۰ ریال
این کتاب به آموزش داستا نگویی در سینما م یپردازد و ای نکه چگونه به فیلمنام ههایتان
پیچیدگی و غنا ببخشید. همچنین به شما م یآموزد که در عین حفظ سبک و بیان شخصی،
لحظ هها و صحن هها و سکان سها را به شکلی خلاقانه و سرگر مکننده کنار هم بچینید.
هدف کتاب، آموزش نوع خاصی از فیلمنامه )مثلا فیلم بلند سینمایی، فیلم کوتاه ی ا سریال
تلویزیونی( نیست. در واقع از تمام ای نها مثا لهایی در کتاب وجود دارد و دربار هی وجوه
اشتراک و افترا قشان سخن گفته شده است. در حین بحث، به کتا بهای دیگری هم اشاره
شده که موشکافانه به وجوه تخصصی فیلمنامه م یپردازند
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن