بررسی تطبیقی اندیشه ملکوت خدا در ادیان ابراهیمی

بررسی تطبیقی اندیشه ملکوت خدا در ادیان ابراهیمی

قیمت : ۴۵,۰۰۰ ریال
این کتاب پژوهشی در قلمروی ادیان است.
هدف اصلی نویسنده از ارائه برخی از مهم ترین ادیان ابراهیمی یا توحیدی در این اثر، تطبیق و داوری خوانندگان درباره آنهاست. در فصل نخست مباحثی در زمینه واژه شناسی ملکوت، خدا از دیدگاه یهود، نام های خدا، قوم برگزیده، ملکوت آسمان، معنای ملکوت یا پادشاهی خدا در عهد عتیق، شرط ورود به ملکوت خدا، جهان آینده، رستاخیز، آخرت و مباحثی این چنینی ذکر شده است.
نویسنده در فصل دوم به موضوعاتی مانند واژه شناسی ملکوت، تاریخچه ملکوت، هدف برپایی ملکوت خدا در عهد عتیق و جدید، تعابیر گوناگون ملکوت، ملکوت سلطه، ملکوت نعمت، مهربانی و ملکوت روحانی مسیح می پردازد.
در فصل سوم این کتاب مباحثی در زمینه ملکوت خدا در اسلام، واژه شناسی ملکوت، اهمیت اشیا به خدا، کیفیت ارائه ملکوت از خداوند، شرط مشاهده ملکوت خدا، گستره ملکوت خدا، آثار مشاهده ملکوت خدا و در فصل آخر اشتراکات یهودیت و مسیحیت در باب ملکوت خدا و منابع تبیین شده است.
مرتبط با این کتاب