انتظار،باید ها و نباید ها

انتظار،باید ها و نباید ها

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
در طول هزار و اندی سال، هر گروه از مردم بسته به گرایش های خاص، از دیدگاهی خاص جایگاه حضرت را در عالم هستی تحلیل کرده اند و تصور خود را درست و مطابق با واقع دانسته اند.
اما در این میان گروهی با در نظر گرفتن همه ی ابعاد، به طرح معنای درست انتظار پرداخته و در صدد تعیین وظیفه و نقش مردم در دوران غیبت برآمدند.
در این اثر برای شناخت جایگاه و مفهوم انتظار در تفکر شیعی موضوعات زیر بررسی می شود:

1. معنا و مفهوم انتظار چیست؟
2. آیا انتظار ضرورت دارد؟
3. فضیلت آن چیست؟
4. چه وظایفی در عصر غیبت بر عهدۀ منتظران است؟
5. انتظار چه آثار سازنده ای بر فرد و جامعه دارد؟
و ...

مرتبط با این کتاب