کتاب انتخابات، تکرار یا تغییر نوشته سید محمدحسین راجی، سید محمدرضا خاتمی و محسن فوجی است که توسط انتشارات نشر معارف و برای آگاهی هر چه بیشتر مخاطبان برای شرکت در انتخابات پیش رو به چاپ رسیده است.

«بعضى از ایام زندگى انسان، این خصوصیت را دارد که سرنوشت بخش عمده اى از زندگى را یا بخشى از زندگى را در آن انسان تعیین میکند. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، مثل لیلهالقدر که هر سال، لیلهالقدر براى انسان سرنوشت ساز است. هنگام انتخابات هم براى یک ملت، براى یک دوره اى، براى برهه اى سرنوشت ساز است. لذا این لحظه را من شخصا قدر میدانم و توصیه به ملت عزیزمان هم میکنم که قدر بدانند.
یکی از مهمترین کارکردهای انتخابات، قاعده مند کردن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر است. فقدان قاعده ای برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی و مسئولیت اداره جامعه، مصائب سیاسی گوناگونی به دنبال می آورد. انتخابات به گروه هایی که برای تصاحب قدرت سیاسی رقابت می کنند، تضمین می دهد که بهترین راه و شیوه کسب قدرت، حضور در انتخابات است. کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعیت لازم از سوی مردم، مسالمت آمیزترین شیوه در
رسیدن به اریکه قدرت است.
در چنین شرایطی وظیفه دلسوزان به کشور و مردم آن است که امید را در جامعه گسترش داده و مردم را برای انتخاب اصلح یاری کنند.
کتاب حاضر با همین هدف نگاشته شده است و در پی پاسخ به 3سوال اصلی مردم درباره انتخابات است.
سوال اول پیرامون لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات است که در ذیل این عنوان به تبلیغات منفی دشمن نسبت به موضوعاتی نظیر نبود آزادی در ایران و عدم کارآمدی نظام در چهار دهه گذشته پرداخته میشود.
سوال دوم، درباره چرایی مشکلات کشور در بحث اقتصادی (خصوصا در سالهای اخیر) است.
و سوال سوم، نیز راهکارهای حل مشکلات است، که با بررسی تجربه سایر کشورها ثابت می شود که «تنها راه نجات اقتصاد، نگاه به درون و جهش تولید » است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
زهرا رضایی
بسیارروان توضیح داده شده.
سپاس
محمد درودی
عالی است


سید علی حسینی فرد
فوق العاده
سید علی حسینی فرد
عالی بود
سجاد یونسی
بسیار خوب
فاطمه بارونقی
عالی