اعتراف سبز: گزیده ای از نوشتار وبلاگ نویسان شورش سبز در رفع شبهه تقلب

اعتراف سبز: گزیده ای از نوشتار وبلاگ نویسان شورش سبز در رفع شبهه تقلب

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال


گزیده:
این کتاب ترکیبی از کلام جدید و قدیم با ساختاری جدید است. کتاب کلام نوین اسلامی در هفت بخش و سی و سه گفتار تدوین شده است.مبادی و مقدمات، خدا شناسی، دین شناسی، نبوت شناسی، امامت شناسی، اسلام شناسی و فرجام شناسی، هفت بخش تشکیل دهنده این کتاب هستند.
مرتبط با این کتاب