اصول مدیریت پروژه

اصول مدیریت پروژه

قیمت : رایگان
برای نمونه تولید خودروهای خاص حمل و نقل پست نیازمند مشخصات
ویژه کاربردی است. هنگامی که این مشخصات بطور کامل تدوین و تکمیل شد،
آنگاه محصول به مرحله تولید می رسد و پروژه به انتهای خود می رسد، و کار
تولید، بازاریابی، فروش و خدمات به بخش های مربوطه ارجاع داده می شود.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.