احمد: برشی از زندگی و زمانه سید احمد آقا خمینی

احمد: برشی از زندگی و زمانه سید احمد آقا خمینی

قیمت : ۶,۰۰۰ ریال
در این کتاب وجوه مختلف شخصیتی و نقش سیداحمد خمینی در روند پیروزی انقلاب و بعد از آن، به صورت غیرمستقیم بیان شده است.
در بخشی از کتاب می خوانیم:
رفت پاریس تا به امام گزارش بدهد. نمی دانست چگونه مطالب را به ایشان برساند. مصطفی شهید شده بود. فقط احمد مانده بود. وقتی امام با تردیدش مواجه شد گفتند: «همان طور که قبلا درباره مصطفی با شما صحبت کردم به همان صورت در مورد احمد نگاه کنید. هر چه را که خواستید بدون کم و زیاد به من بگویید به احمد برسانید».
چند سال بعد هم رفت پیش امام. باز هم می خواست مطالب را شفاهی و مستقیم بگوید. امام دوباره گفت: «اگر می خواهید پیامی شفاهی به من برسانید به احمد بگویید. چون او هم حرف شما را خوب خوب می فهمد و هم مطالب را خوب و سالم می رساند. هر حرفی را به احمد زدید، بدانید که به من گفته اید، اگر نامه نوشتید و خواستید همان روز به من برسد فقط به احمد بدهید».
مرتبط با این کتاب