اتفاق می افتد یک نمایشنامه تار یخی است و بر تار یخ بسیار متاخر تمرکز دارد. صحت رویدادهای آن به تایید منابع گوناگون خصوصی و دولتی رسیده است. آنچه رخ داد رخ داد. هیچ روایت نادرستی ، دانسته در آن راه نیافته است. صحنه های سخنران کلمه به کلمه عین گفته های اشخاص است. آنجا که درها پشت سران جهان و مشاورانشان بسته می شود، من از نیروی تخیلم بهره گرفته ام. این البته یک نمایشنامه است، نه نوعی مستند؛ و امیدوارم محرکه آن، نه فقط شخصیتها و خود داستان بلکه به همان اندازه موضوعات آن باشد. وظیفه دارم از همه کسانی (برخی خود در کانون این حوادث اند و دیگران درحاشیه) سپاسگزاری کنم که آن همه از وقت و دانش خود را با گشاده دستی در اختیار من گذاشتند و به فهم و شناختم یاری رساندند.
دیوید هئر
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.