آسیب شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه های سید حسن نصر

آسیب شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه های سید حسن نصر

قیمت : ۱۸,۰۰۰ ریال
ذهنیت تاریخی هر مسلمانی از تمدن اسلامی همواره شکوه و عظمت را تداعی می کند. این واقعیت در مقابل رکود و خمیدگی کنونی تمدن ، هر ناظر را با این پرسش اساسی روبرو میکند که از چه تمدن شکوهمند و پربار اسلامی با پیشینه ای ارجمند و معرفتی بنیادی و جاودانه ، دچار وضعیت کنونی گردیده است.شاید گستردگی و تعدد عوامل رکود در کلیت تمدن اسلامی ، از عمده نکاتی باشد که هر پژوهشگری را از ورود به این عرصه باز می دارد. از این رو پرسش آغازین شکل مساله و چالش به خود گرفت. آشنایی با آثار پرفسور سید حسین نصر که با مطالعه کتاب قلب اسلام آغاز شد فضای مطالعاتی و پژوهشی روشن تری را پیش رویم نهاد. وی اگرچه در آثارش تمدن اسلامی را به مثابه یک پیکره منسجم تحقیقاتی پی نگرفته بود با این وجود زمینه های متنوع آراء و نظریه های سنت گرایانه اش برخی زوایای مغفول و نا پیدای تمدن اسلامی را روشن تر می ساخت که کاویدن آنها خلاقیت ذهنی و تکاپوی علمی درباره ی تمدن اسلامی را افزایش می داد.از این رو سعی بر این بود در چارچوب و روشی منطقی با استناد به اندیشه ها و آراء سید حسین نصر به برخی گمان ها شکل نظری داده شود. کمترین دستاورد پژوهشی حاضر از نگاه نویسنده تلاش برای تبیین و تفسیر منطقی از تمدن اسلامی و بررسی چرایی کاستی ها و مزایای آن است.
پرسش اصلی تحقیقی که منجر به نگارش این کتاب شد؛ بررسی آسیب های تمدن اسلامی از منظر دکتر سید حسین نصر است و با توجه به این پرسش فرضیه ذیل را مطرح کرده است که عمده ترین آسیب برای تمدن اسلامی، رسوخ گسترده معارف غیر دینی به جای معارف دینی در آن تمدن است، به لحاظ روش تحقیق این پژوهش بر اساس دو دیدگاه گذشته نگر و حال نگر و به روش اسناد و مدارکی تدوین یافته و هدف پژوهشی آن توصیف و تحلیل و ارزیابی دیدگاه سید حسین نصر در مورد آسیب های تمدن اسلامی است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.