ضعف چیست و دارای چه گستره ای در جامعه اسلامی است؟ ناتوانی چه عوارضی دارد و اساسا در یک جامعه انسانی چرا باید جانب ضعفا را داشت؟ از چه راه هایی می تواند فرهنگ دستگیری از ضعفا را گسترش داد و نهایتا آداب دستگیری از ضعفا کدام است؟
این مباحث سوالاتی است که در کتاب اول مجموعه فرهنگ عمومی و آداب شهروندی بررسی می شود، پاسخ بخش عمده ای از این پرسش ها درگرو فهم صحیح ما از هدف خلقت، بعثت انبیاء و همچنین کتاب های آسمانی است. از سویی وجود مفاهیم و عناوینی مانند انفاق، ایثار، گذشت، بخشش، خدمت به خلق، صدقات، باقیات الصالحات، خیرات، مبرات، موقوفات، نذورات و ده ها عنوان مشابه از معارف دینی، نشان از اهمیت موضوع در رشد فضائل انسانی در جامعه دارد.
کتاب در سه بخش تنظیم شده است، بخش اول: بررسی وضعیت موجود ، بخش دوم: اختصاص به وضعیت مطلوبی دارد که در اسلام موردتوجه است و بخش سوم راه کارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارائه شده است.
مرتبط با این کتاب