طرح بخشش جرائم بر کاهش معوقات بانک قوامین

محمد زرنگ

ناشر : قانون یار

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
هدف از تالیف این کتاب، بررسی طرح بخشش جرائم بر کاهش معوقات بانک قوامین
استان کهگیلویه و بویراحمد است. در این کتاب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح
شد، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- علی است. جامعه آماری
این پژوهش جامعه آماری ۱۰۰ نفر از مدیران، کارشناسان و کارکنان بانک های قوامین استان
می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده گردید. روایی
پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از
۰ تعیین گردید. / مقدار ضریب پایایی پرسشنامه ها برای پرسشنامه ها بالای SPSS نرم افزار
پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، کلیه فرضیه های مذکور در سطح اطمینان
۰/۹۵ تایید گردیدند. نتایج نشان داد بانک قوامین در جهت تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی
مشتریان و از روش های متنوع بانکی و تشویق به پرداخت بدهکاران بانکی در موعد سررسید
اقساط مطالبات معوق می تواند به کاهش مطالبات معوق بانک کمک کند و در نهایت بهتر
است با شناسایی علل شکل گیری عدم پرداخت از طرف مشتریان و ایجاد زمینه ها و استفاده از
ابزارهایی برای تقلیل یا در صورت امکان، حذف آن ها به تامین مالی و کاهش معوقات بانکی
کمک کند.