اثر بخشی واقعیت درمانی در امیدواری و افسردگی زنان پس از طلاق

ژاله محمودی، مسعود حجازی

ناشر : قانون یار

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
هدف این اثر علمی تعیین اثربخشی واقعیت درمانی در افزایش امیداری و کاهش افسردگی
زنان بعد از طلاق بود. در این پژوهش ۳۰ آزمودنی زن که طلاق گرفته و در شهر زنجان
مشغول زندگی بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از جمعیت نمونه، ۱۵ نفر
در گروه آموزش واقعیت درمانی و ۱۵ نفر درگروه گواه قرار گرفتند و در دو مرحله ی پیش
از آموزش و پس از آموزش واقعیت درمانی، به صورت گروهی مورد سنجش قرار گرفتند.
ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه ی امید اشنایدر و پرسشنامه ی افسردگی بک بود. داده ها با
استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان
داد که آموزش واقعیت درمانی در افزایش امیدواری و کاهش افسردگی زنان بعد از طلاق
معنادار می باشد. با توجه به پیشینه پژوهشی موجود در موثر بود. به عبارت دیگر
داخل و خارج و با درنظر گرفتن نتایج به دست آمده از این پژوهش، می توان نتیجه گرفت
که آموزش واقعیت درمانی در افزایش امیدواری و کاهش افسردگی زنان مطلقه موثر باشد.