آسان انگلیسی صحبت کنیم و بشنویم

شهلا سیدزاده مطلق

ناشر : سفیر قلم

قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم، نوشتۀ شهلا سیدزاده مطلق، به ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻨﯿﺪاری در زبان انگلیسی پرداخته است.

اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم در دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮه ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن واﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺳﺎن‌ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺪف از ﺗﺎﻟﯿﻒ کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻨﯿﺪاری ﻓﺮاﮔﯿﺮان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ است، ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﺮوری روزﻣﺮه شده است. ﻫﺮ درس ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤۀ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ‌باﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﻤﺎت راﯾﺞ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻼت ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت، ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻠﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آورده ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن اﻏﻠﺐ دروس، ﮐﻠﻤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درس ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻈﻮرﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دروس کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. کتاب آسان انگلیسی صحبت کنیم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارﻧد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن