آداب دیدار از خویشاوندان

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
نوشتار حاضر میکوشد با بهره گیری از آموزه های متنوع
اخلاقى و با تبیین موقعیت ممتاز پیوند خویشاوندی و
نیز با استفاده از اصل راهبردی احسان، همگان را به
تحکیم ارتباط میان خویشاوندان، در هر شرایط ممکن
تشویق نموده و با توجه دادن به آثار دنیوى و اخروى
مترتب بر تعاملات خویشاوندى، به دوام و بقای این مسیر
همدلی کمک نماید. زیبنده است مومنان، دس تکم بر
اساس خردسنجى و باانگیزه نیل به آثار نیکوى صل هرحم
در زندگى اجتماعى و دستیابی به زیست سعادتمندانه،
به رعایت کامل این آداب اسلامی ب هعنوان یک وظیفه
دینی اهتمام داشته باشند.
بدون شک، ترتب آثار متنوع بر یک عمل، بیش از هر
چیز، نشانگر اهمیت و نقش محورى آن در میان سایر
اعمال هست. آثار مثبت صل هرحم و آثار منفى مترتب
بر قطع آن، از عظمت جایگاه و برترى موقعیت این
عمل عبادى حکایت دارد. حفظ و تعمیق روابط فامیلی
و ارتباط صمیمانه و حمایتی با خویشاوندان، از چنان
اهمیتی برخوردار است که در برخی احادیث، انجام
درست آن سبب پیدایش سلامت و عافیت و در طریق
صحیح قرار گرفتن تمامی امور م یگردد