آداب پوشش و لباس

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
خداوند سرشت انسانی را بر مبنای نیاز آفریده است. هر
رفتاری را که انسان از خود بروز م یدهد، در راستای پاسخ
به یکی از نیازهای بشری است. ب هطورکلی م یتوان نیازهای
انسانی را به دو دسته تقسیم کرد؛ ۱- نیازهای روحی و روانی
-۲ نیازهای جسمی. از مه مترین نیازهای روحی و جسمی
بشر، نیاز به پوشاک است. انسان برای حفظ بدن خود از
سرما، گرما، آسی بهای جسمی و ه مچنین تامین نیازهای
روحی و فرهنگی خود، ب هشدت نیازمند پوشاک است. مسئله
لباس و پوشاک از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که با
بسیاری از ابعاد مختلف زندگی شخصی و اجتماعی انسان
گر هخورده است و آثار فراوانی را در زندگی فردی و اجتماعی
بشر ب هجای م یگذارد. پوشاک و لباس را م یتوان از لحاظ
اقتصادی، بهداشتی، زیباشناختی، روا نشناختی، فرهنگی و
جامع هشناختی موردمطالعه و بررسی قرار داد. ه مچنین نگاه
دینی به پوشش بسیار حائز اهمیت است که بایستی توجه
کافی را بدان مبذول داشت. قابل ذکر است که رویکرد دین
به این مسئله، در عرض رویکردهای دیگر نیست، بلکه خود
دربرگیرنده تمامی این ابعاد است. در دین مبین اسلام همه
این جوانب مدنظر قرار گرفت هاند. برای رفع یک نیاز ب هطور
صحیح و اساسی، بایستی پاسخی مناسب و درخور داد. هر
پاسخی قادر نیست این نیاز را ب هطور درست و کامل مرتفع
سازد؛ علاوه بر آ نکه م یتواند آسی بهای جدی و خطرناکی
را نیز بر آدمی وارد سازد. استفاده از پوشاک و لباس نیز آدابی
م یطلبد که راه و رسم و چگونگی پوشش را مبین م یسازد.
در این نوشتار سعی بر این داریم به بررسی و مطالعه آداب
لباس و پوشش بپردازیم.